Search form

Ɨtaikena Peba 18:27

27Ɨ onggɨt kak ke, re Apolo singi awonj menonɨm de Akaya wa, gar ke utkunda nany dɨde yɨngganwar yepiya re wekenonj de Epeso taunɨnd, ton ma sobijog na tin yugowo, dɨde ket peba yɨrɨko Akaya b'auyaena rɨga wa pɨlwa tin simesime omnam. Ɨ re ton onggɨt peba kɨma opendonj Akaya wa, ton kea yɨr yongonj Godɨmna wurar rɨna re Ton akainonj Akaya rɨga wa, ɨ kwa yɨr anginonj jogjog rɨga yepiya re Yesund gar ke utkunda ke yokato. Ɨ re kwa Apolo wɨmena yikenonj Akayand, sɨ onggɨt gar ke utkunda rɨgap ma sobijog danda na yokateno.