Search form

Ɨtaikena Peba 18:28

28Mop nokɨp Apolo ɨmjata yɨt kɨma yɨna peba ke pɨtakɨpɨnd auyaeninonj da, “Yesu re Keriso e.” Ɨ ɨngkenaemb ket ton Ju rɨga ɨsanikesa yɨt kesa amneninonj rɨga bobo wa wɨpɨnd.