Search form

Ɨtaikena Peba 18:4

4Ɨ ita Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨrɨnd Pol yikenenonj Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met wa, dɨde ket God ma yɨt b'obogɨl esɨpkenaeneninonj Ju rɨga dɨde Grik rɨga wa. Ɨ ton ket ten danda kɨma ugoeneninonj Yesund gar ke utkunda ke okatam.