Search form

Ɨtaikena Peba 18:6

6Ajɨ Ju rɨgap kea b'ɨsaito Polɨmna opureni God ma yɨtkak, dɨde ket ɨsadrena eyento. Sɨ Pol tina kobɨrgɨm kɨl yɨdbenenonj towanɨm nony aukam da ɨta God ma b'ɨsagɨka wɨn ik dem. Ɨ ton ket ten amninonj da, “Wɨn re kemb God ma yɨt b'ɨsaindam. Sɨ ra wɨn negɨr ma b'ɨsagɨka okasya dem, ɨtemb re ma koina negɨr ma pae, ajɨ wada waina negɨr mɨle paim dem. Kon kemb God ma yɨt wa pɨtapɨta omnena tetiyainyɨmɨn, sɨ kon re kea koina wɨko tab yundwasɨn. Sɨ kon yu wen kak im teainyɨn, ɨ ket neken ra God ma yɨt pɨtapɨta omnenam God ma obagɨki kesa rɨga wa pɨlwa e.”