Search form

Ɨtaikena Peba 18:8

8Ɨ onggɨt Ju rɨga waina yɨr opmitenapu met yɨr ɨpka mopyam rɨga, Krispo kea Yonggyam Yesund gar ke utkunda ke yokatonj komkesa ti rɨgawar kɨma yepiya re wekenonj tina metɨnd. Ɨ re jogjog Korinto taun rɨgap utkundenento Polɨmna opureni yɨtkak, toda kwa kea Yesund gar ke utkunda ke yokateno, dɨde ket baptiso yokateno.