Search form

Ɨtaikena Peba 18:9

9Ɨ yɨpa sɨwɨnyɨnd Yonggyam liyalliyal Polɨnd yomnonj da, “Goro moga tawɨm! Ajɨ man b'ogla yɨt opurena teyeninyɨt! Ɨ dɨde goro yɨt kesa tainɨm!