Search form

Ɨtaikena Peba 19:10

10Ɨ ton re nɨmog kemag kɨma na onggɨtyam wɨko amnɨkeneninonj. Sɨ komkesa Ju rɨga dɨde Grik rɨga yepiya re wekenonj Asiya eriyand, kea Yonggyam Yesumna yɨtkak utkundenento.