Search form

Ɨtaikena Peba 19:12

12Ɨ rɨgap tina wɨmɨr b'ɨsekapu sobijog kobɨrgɨm o wɨko kobɨrgɨm imda eyento ti pɨlke ɨ eyento kopa rɨga wa pɨlwa. Ɨ re kopa rɨga wa pɨlɨnd oramka eyento, kopa rɨga kea b'ogɨl auka wuwenonj, dɨde negɨr wɨngawɨnga toda kea opeka wuwenonj towaina imdi rɨga wa pɨlke.