Search form

Ɨtaikena Peba 19:13

13Ɨ onggɨt wɨnɨnd nɨnda Ju rɨga wuwenenonj komkesa eriya nata dɨde ket negɨr wɨngawɨnga eaukenento minj nya ke. Ɨ re Pol negɨr wɨngawɨnga eaukeninonj Yesu ma nyɨwɨnd, ton kea ket yɨr angto opimemb Polɨmna wɨko. Sɨ todaka otonkena yiyeno Yonggyam Yesu ma nyɨ kɨma negɨr wɨngawɨnga eaukenam rɨga wa pɨlke yepiya re negɨr wɨngawɨnga ke imdi wekenonj. Ɨ ton ket negɨr wɨngawɨnga amnento da, “Sɨn wen engaindam Yesum nyɨwɨnd yena re Pol pɨtapɨta yomneneny. Wɨn opekina!”