Search form

Ɨtaikena Peba 19:15

15Ɨ yɨpa wɨnɨnd re ton negɨr wɨngawɨngand odede nya ke yingaeno, onggɨtyam negɨr wɨngawɨngat ten mɨra amninonj da, “Kon wumɨr en Yesu, ɨ kwa kon wumɨr en Pol. Ajɨ wɨn yepim?”