Search form

Ɨtaikena Peba 19:18

18Ɨ jogjog rɨga yepiya re Yesund gar ke yokato, ton kea wuwenonj gar ke utkunda rɨga bobo wa wɨp wa, dɨde ket towalenggyam towaina omnɨki wɨgawɨga negɨr mɨle pɨtapɨta amnento, dɨde rɨga wumɨr amnento.