Search form

Ɨtaikena Peba 19:19

19Ɨ jogjog minjam rɨgap kea towaina minj peba eyento komkesa rɨga bobo wa wɨp wa, dɨde ket imbrɨka eyento. Ɨ re agenkɨto onggɨtyam peba mɨra wulkɨp, komkesa re ama rɨka tri andred tausɨn (300,000) Kina na.