Search form

Ɨtaikena Peba 19:2

2Ɨ Pol ket ten arkisinonj da, “Re wɨn gar ke utkunda rɨga aukɨtondam, ke wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yokatonda?” Ton ket mɨra yomno da, “Nayɨ, makwa ngai sɨn utkundentondam da ɨta Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yɨbɨm.”