Search form

Ɨtaikena Peba 19:20

20Yonggyam Tina ukoi danda pɨtapɨta amneninonj rɨga wa pɨlwa, sɨ onggɨt penaemb Tina yɨtkak re kea ukoi kana warabag auka yikenonj rɨga wa wɨngɨrɨnd, dɨde danda kɨma rɨgaina garɨnd b'aramka yikenonj.