Search form

Ɨtaikena Peba 19:21

Ukoijog Soro kɨma Bebɨg Pɨta Awonj Epesond

21Ɨ re komkesa onggɨtyam gasa rɨrɨrkɨp aukɨto, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea Polɨnd wɨp yiyenonj. Sɨ ton tina kukɨpɨnd singi yoramitonj menonɨm Makedoniya eriya dɨde Akaya eriya nata, ɨ ngɨrpu de Yerusalem taun wa. Ɨ ton kwa yɨsamkonj da, “Ra kon neken dem Yerusalem taun wa, onggɨt kak ke ket kon kwa b'ogla Roma taun yɨr ongen dem.”