Search form

Ɨtaikena Peba 19:22

22Ɨ Pol nɨmog rɨga, Timote ake Erasto, abagendonj tina yɨm b'akawa rɨga wɨngɨrɨnd, dɨde ten naska etmɨkitonj de Makedoniya eriya wa. Ajɨ ton ademb de tinta sobijog gangga yokatonj wɨmenam Asiya eriyand.