Search form

Ɨtaikena Peba 19:24

24Onggɨt wɨnɨnd rɨgap yɨpa konggayam b'anygɨnena god Artemind ewangaya wiyeneno onggɨt eriya wɨngɨrɨnd. Ɨ yɨpa silba ke gasa omnɨka rɨga nyɨ da Demetriyo, ton silba ke jogjog amnɨkeneninonj onggɨtyam Artemimna aidol wɨmenapu sobijog met. Ɨ onggɨt wɨko ke ton ma sobijog na wulkɨp amnɨkeneninonj, dɨde agoneneninonj onggɨtyam tina wɨko rɨga wa pɨlwa.