Search form

Ɨtaikena Peba 19:25

25Ɨ Demetriyo ara emokinonj yɨpand b'eomam tina wɨko rɨga dɨde onggɨtyam ton kɨma yɨpa wɨp b'anygɨnena god aidol omnɨka rɨga, ɨ ket amninonj da, “Kor rɨgawar! Wɨn wumɨr im da men ma sobijog wulkɨp im omnɨka eyenindam onggɨt wɨko ke.