Search form

Ɨtaikena Peba 19:26

26Ajɨ wɨn opima yɨr ongong eyenindam dɨde utkundena wuwenyɨt ɨtemb rɨga Pol tina mɨle. Ton yikeny ma Epeso taun nena nate, ajɨ ama rɨka komkesa Asiya eriya nata e, dɨde ket ma sobijog danda kɨma im rɨga ugowa eyeniny odede yɨt kɨma da, ‘Rɨgaina yɨm ke omnɨki aidol god re ma ɨmɨnjog god im.’ Sɨ ukoi rɨga bobo kea tina yɨtkak gar ke akatento.