Search form

Ɨtaikena Peba 19:27

27Sɨ ke rɨgap odede nony raukine da onggɨtyam meraina omnɨki aidol god re ma ɨmɨnjog im. Ɨ ke ton maka remjinem meraina omnɨki gasa. Sɨ meraina wulkɨp omnɨka wɨko re ɨndamimemb awɨr taukanj dem. Ɨ ma onggɨtyam nena e negɨr, ajɨ kwa ke rɨgap nony menamena ramnɨkinem da ukoijog konggayam god Artemimna met re b'ɨskoka mim. Sɨ ɨndamaemb ukoijog Artemimna nyɨ yena re Asiya rɨgap dɨde komkesa gowukoi rɨgap ewangaya wiyenyi, ke gou wa rɨsend.”