Search form

Ɨtaikena Peba 19:29

29Ɨ re komkesa taun rɨga utkundento, ton kea ket wɨnga kesa amnento, ɨ ket ɨsanikesa b'okta arara aento. Ɨ ton ket yɨpand yɨmɨnd akato Makedoniya rɨga nɨmog Gaiyo ake Aristarko yepiya re Pol kɨma ekenenonda, dɨde ket b'ɨkto de ɨtaikenapu pɨpmet wa rɨkɨnd re onggɨt taun rɨgap b'eomenento.