Search form

Ɨtaikena Peba 19:31

31Ɨ kwa nɨnda Asiya ke gabmani rɨgap yepiya re Pol kɨma rɨgarɨga aukenento, kea ti b'ugowa yɨt yɨtmɨkitawo da, “Goro kwa mekɨm de ɨtaikenapu pɨpmet wa!”