Search form

Ɨtaikena Peba 19:33

33Ɨ onggɨt wɨnɨnd Ju rɨgap yɨpa rɨga nyɨ da Aleksandro, yururkito rɨga wa wɨpɨnd towa gatab ke yɨt usekam. Ajɨ onggɨt rɨga bobo wɨngɨrɨnd nɨnda rɨgap b'okta ara wuwenonj ti pɨlwa. Sɨ Aleksandro yɨm ke pop rɨga eswangneninonj mumakesa awowɨm, nokɨp ton singi na rɨga wa pɨlwa Ju rɨga gatab ɨrmeka yɨt omnam da, “Ma Ju rɨgapiya onggɨtyam bebɨg yotobarko.”