Search form

Ɨtaikena Peba 19:34

34Ɨ re rɨgap yongwato da ton re Ju rɨga e, ton komkesa kea b'okta arara aento nɨmog awa kɨma da, “Artemi re Epeso rɨgaina ukoyam-o!” Mop nokɨp komkesa rɨga wumɨr na wekenonj da Ju rɨgap towa yɨpaina God nena na ɨmɨnjog yomneneno Yesund gar ke utkunda rɨga re dɨde. Sɨ ton ket Aleksandrond b'ɨsayo.