Search form

Ɨtaikena Peba 19:35

35Ɨ onggɨt kak ke yɨpa ukoi ɨrɨka rɨga yet re odede bebɨg awɨr omna wɨko yomnɨkenenonj Epeso taunɨnd, kea de ikonj, dɨde ket rɨga mumakesa amninonj. Ɨ ton ket rɨga amninonj da, “Epeso rɨga! Yu komkesa gowukoi rɨga wumɨr im da Epeso taun rɨga wɨnsim yɨr ɨpka wiyenya ukoyam Artemimna met dɨde gɨmo ke omnɨki Artemimna wɨpkak rɨna re wub kumb ke ɨsendonj.