Search form

Ɨtaikena Peba 19:36

36Sɨ ɨmɨnjog e, onggɨtyam re omnɨka mim jɨ. Ma odede soro kɨma bebɨg omnɨka mim. Sɨ wɨn b'ogla mumakesa taindam, dɨde wɨn goro odede nony kesa mɨle tamnɨkinam!