Search form

Ɨtaikena Peba 19:37

37Onggɨt rɨga nɨmogɨp re maka nangga na yurowam ke yokatonda Artemimna metɨnd, dɨde ton maka b'ɨsadrena yɨt apureninonda meraina god Artemim gatab. Ajɨ wɨnpiya ɨsanikesa ten teiya dɨkɨnd.