Search form

Ɨtaikena Peba 19:38

38Ɨ kwa wɨn wumɨr im da kot re ɨpangendi e yɨbneneny ita maket bibɨrɨnd, dɨde Roma gabmani mopyam rɨga re opima b'angonjeni wekeneny kot omnɨkam. Sɨ ra Demetriyo dɨde tina wɨko rɨgap singi taukanj rɨga kotɨnd oramkam, ton b'ogla oramisi onggɨt gabmani kot wa. Ɨ kwa b'ogla onggɨt Roma gabmani mopyam rɨgap b'ɨsagɨka mɨle tamnɨkanj towa wɨngɨrɨnd.