Search form

Ɨtaikena Peba 19:39

39Ɨ rada wɨn singi taindam nanggamog ukoijog bebɨg yɨtkak ongonjenam, wɨn b'ogla taramisindam naska de gabmani yɨr iyena rɨga bobo wa pɨlwa. Ɨ tonpimemb ket wa yɨtkak dɨmdɨm tamnɨkauranj.