Search form

Ɨtaikena Peba 19:4

4Sɨ Pol ket ten amninonj da, “Yoan baptiso amnɨkinonj re negɨr mɨle ke gar b'engenda baptiso na. Ɨ Yoan rɨga amninonj da, ‘Wɨn Tin gar ke utkunda ke okasya yet ra kor kak ke ik.’ Sɨ ɨtemb Rɨga re Yesute.”