Search form

Ɨtaikena Peba 19:40

40Sɨ onggɨtyam waina b'eoma re rɨl kesa gabmani gog nenegɨr kana erbeki mɨle e. Wɨn kemb moga kɨma bebɨg mɨle yomnɨkya. Mop nokɨp yu wɨn odede soro kɨma bebɨg mɨle yomnɨkya, ajɨ sɨn makwa yɨpa rɨl yodaru kot omnɨkam. Sɨ sɨn b'ogla onggɨtyam waina nenegɨr nya ke omnɨki b'eoma gatab yɨt b'ogla wumɨr tamnindam Roma gabmani ukoi nyɨ rɨga wa pɨlwa. Ajɨ waina b'eoma rɨl odaram re sowanɨm ma rɨrɨr e. Sɨ onggɨt paemb waina omnɨki mɨle re sowanɨm ma sobijog bebɨgjog e awɨk.”