Search form

Ɨtaikena Peba 19:6

6Onggɨt kak ke, re Pol yɨm oramka eyeninonj towa pɨlɨnd, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kea towa kumbɨnd igurkonj. Ɨ ton ket b'engabenga yɨt apurento, dɨde ket God ma bage yɨt pɨtapɨta amnento.