Search form

Ɨtaikena Peba 19:9

9Ɨ re rɨgap tina yɨt utkundenento, nɨnda rɨgap gar rogɨlkak aukɨto, dɨde ket tina yɨtkak b'ɨsaito. Ɨ dɨde ton ket Yesumna onggɨtyam ouyaena nya gatab negɨrjog yɨt opurena eyento rɨga bobo wɨpɨnd. Sɨ onggɨt penaemb Pol ten erarinonj. Ɨ ton ket b'auyaena rɨga nena na emjinonj, dɨde ket eyinonj de yɨpa ouyaenapu met wa ogenaya da Tiranno. Seg ton ket ita bibɨrɨnd God ma yɨt towa esɨpkenaeneninonj.