Search form

Ɨtaikena Peba 2:1

Yɨnayɨna Wɨngawɨnga Ikonj Sosi wa

1Yɨpa Ju rɨga waina Godɨm ewangaya wɨn awonj re ogenaya da Pentikos. Ɨ Komkesa gar ke utkunda rɨga yɨpand b'eomkurto onggɨt yɨpaina pɨpmetɨnd.