Search form

Ɨtaikena Peba 2:10

10Ɨ nɨnda re Prigiya rɨga im, ɨ kwa Pampiliya rɨga im. Ɨ nɨnda re Ejipt rɨga im, ɨ kwa Kurene wusɨnd Libiya gatab ke rɨga im. Ɨ dɨde nɨnda re Roma taun ke obayam im.