Search form

Ɨtaikena Peba 2:11

11Ɨ kwa nɨnda re Ju rɨga im dɨde nɨnda re God ma obagɨki kesa rɨga im yepiya re engento Ju rɨga waina omnɨka mɨle wa. Ɨ nɨnda re Krit rɨga im ɨ dɨde kwa Arab rɨga im. Ɨ men yɨpayɨpa rɨga towaina opureni Godɨmna omnɨki ukoijog mɨle gatab yɨt utkundenindam re komkesa merainajog yɨpayɨpa yɨt kaim.”