Search form

Ɨtaikena Peba 2:14

Petro Godɨmna Yɨt Pɨtapɨta Yomnenonj

14Ɨ ket Petro onyitonj ileben (11) ɨtmɨkitijog rɨga kɨma, ɨ b'okta yɨtpɨam kɨma yɨt apureninonj towa pɨlwa da, “Wɨn, Ju rɨga dɨde komkesa rɨga yepim re wekenyɨt Yerusalem taunɨnd, kon mobe resɨpkenawainɨn, ɨ wɨn wumɨr yokata nangga na re awɨk! Sɨ wɨn b'obogɨl yɨpya aramkina!