Search form

Ɨtaikena Peba 2:15

15Wɨn ɨja na nony aindam da, ‘Opimemb rɨga re ɨkpɨp im.’ Ajɨ ma ɨja e, mop nokɨp wɨn ɨtemb re sɨtawar nain (9) kɨlok e. Rɨgap ma opima sɨtawarɨnd ɨk anaikenenanj.