Search form

Ɨtaikena Peba 2:17

17‘Ɨ God yindeny da, ‘Kikitum bibɨrɨnd,

Kon ɨta Koina Wɨngawɨnga ɨgmarken dem komkesa rɨga wa pɨlɨnd.

Sɨ opima ket waina rɨga b'ɨgap dɨde waina ngɨmngai b'ɨgap bage yɨt tapurenanj dem.

Ɨ waina sisɨl rɨgap ket opima liyalliyal gasa yɨr ongong teyenanj dem.

Ɨ dɨde waina kesam rɨgap opima wɨma wunga tuweny dem.