Search form

Ɨtaikena Peba 2:18

18Ɨ kwa ɨta kon koina wɨko rɨga dɨde koina wɨko kongga towa pɨlɨnd

Koina Wɨngawɨnga ɨgmarken dem onggɨt bibɨrɨnd,

ɨ ton ket bage yɨt tapurenanj dem.