Search form

Ɨtaikena Peba 2:19-20

19-20Kon moga kɨma danda wɨko pɨtapɨta tamneninyɨn dem de wub kumb wa,

sɨ lomkongga ɨta b'etngenj dem sɨbɨbɨm

dɨde mobi ɨta b'etngenj dem kuskusɨm.

Ɨ kwa kon kɨd kesa kɨma danda wɨko pɨtapɨta tamneninyɨn dem de gowukoi kumbɨnd,

sɨ rɨgap opima yɨr tangranj dem kus ɨ wul ɨ dɨde ukoijog bungbung kimbra.

Seg ra ket ɨngkaemb ket Yonggyamɨmna bibɨr ik dem

ukoi danda kɨma dɨde b'ogɨl ɨnyomarena kɨma.

21Ɨ komkesa rɨga yepiya ra Yonggyamɨnd nyɨ uwatenyi, opima ton yɨrkokar okasi dem.’