Search form

Ɨtaikena Peba 2:2

2Ɨ re ton wekenonj, odedend ket ara dudlam ikonj towa pɨlwa wub kumb ke odede wɨp ɨt re ukoi danda kɨma depu rɨb re dɨde, ɨ ket yɨndangɨr yomnonj komkesa met wɨngɨr rɨkɨnd re ton omnɨki wekenonj.