Search form

Ɨtaikena Peba 2:22

22“Ju rɨga! Wɨn b'obogɨl utkundeninam onggɨtyam yɨtkak rɨna ra kon tapureninyɨn. Sɨ God kea yobagendonj yɨpa rɨga, Najaret tunggam Yesund re wanɨm ouyawa mana jogjog sɨrar kɨma danda wɨko, ɨ kɨd kesa kɨma danda wɨko, ɨ dɨde moga kɨma danda wɨko. Sɨ re Yesu ikonj, Ton ket kea onggɨtyam danda wɨko amnɨkinonj wa wɨngɨrɨnd. Sɨ wɨn kea walenggyam wumɨr ainindam onggɨt wɨko gatab. Ɨ odede nya kenaemb God wa pɨtakɨpɨnd auyainonj da ɨtemb jɨ rɨga yena re God yobagendonj.