Search form

Ɨtaikena Peba 2:23

23Ɨ God kea Tina ɨsamki singi dɨde Tina get ke wumɨr ke naska nata tɨrɨr yomnonj Yesumna uj gatab, sɨ Ton ɨtemb Yesund wa akainonj. Ɨ wɨn ket Godɨm ewangaya kesa negɨr rɨgaina yɨm engaentondam Tin wul b'agbagɨnd ɨdrɨkam, sɨ wɨnpiya tin yongandonda.