Search form

Ɨtaikena Peba 2:24

24Sɨ ton uj awonj, ajɨ God kea tina ujɨmna ukoi b'ɨdgotnena ke yɨtrɨngendonj dɨde tin yutnyitonj. Mop nokɨp ujɨt ma rɨrɨr e ti wɨrand Tin emorki owam.