Search form

Ɨtaikena Peba 2:25

25Sɨ yɨna peband Dawid ɨja emb jɨ yindeny onggɨt ti gatab da,

‘Kon naska nata Yonggyamɨnd yɨr yongenenond ita wɨnɨnd kor wɨp ke,

nokɨp Ton re kor yɨmjog yɨm tab kae yɨbɨm juwai kɨma pɨpmetɨnd,

nokɨm da ɨdenat Ton danda kɨma yɨm notkaeny

dɨde kon makwa ɨta b'utuwongnenyɨn rɨnggɨt bebɨg wɨngɨrɨnd.