Search form

Ɨtaikena Peba 2:26

26Ɨ kon ukoi gar sam aukenenyɨn dɨde kon ukoi sam kɨma im yɨtkak apureninyɨn,

ɨ kwa daka kon jɨ ke yilo nɨtɨbnyɨn ra warɨm b'ogɨl ɨsma okata ma.