Search form

Ɨtaikena Peba 2:27

27Mop nokɨp Man ma ɨta koina wɨngawɨnga uj rɨgaina tungg wa ɨraret dem,

dɨde kwa Man ma ɨta Moina yɨna b'ɨgand ɨtkɨki yɨr onget dem.