Search form

Ɨtaikena Peba 2:28

28Man kemb kor nouyawot nya rɨngkae ra rɨgap yɨrkokar okasi.

Sɨ ra kon neken dem Mor wɨp wa, Man ɨta ken sam ke yɨndangɨr notɨnyɨt dem.’

Sɨ onggɨt rɨrɨr natemb God Yesund yutnyitonj.