Search form

Ɨtaikena Peba 2:29

29“Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon b'ogɨl e moga kesa danda kɨma nitinjɨn wa pɨlwa mera b'u Dawidɨm gatab. Ton ke uj awonj, ɨ rɨgap gop wa yoramito, sɨ tina gopmet re ɨta yɨbɨm men kɨma ngɨrpu yu.